Dự án

San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
San lấp mặt bằng dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Tây Hồ - Thọ Xuấn
Chi tiết dự án