Dự án

Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất máy tự động NISSHO Việt Nam - tỉnh Hà Nam
Chi tiết dự án

        Đây là công trình do Công ty TNHH Nissho Việt Nam đầu tư, bắt đầu khởi công từ tháng 7 năm 2013 và hoàn thành vào tháng 1/2014.